แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19

ระบบ : ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID 19

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 • เพศ
 • ระดับการศึกษาสูงสุด
 • สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 • รายการ
 • มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 • 1. ข้อมูลสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานและการรับรู้ข่าวสารในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ดีขึ้น
 • 2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน และเชื่อถือได
 • 3. ระบบสารสนเทศมีส่วนเชื่อมโยงข้อมูลการ Work from Home ของมหาวิทยาลัย เช่น การเข้าใช้งาน MS Teams หรือบริการ Office365 เป็นต้น
 • 4. ระบบสารสนเทศช่วยให้การแชร์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น จำนวนผู้ป่วยภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 • 5. ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม