แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ระบบ : แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 • เพศ
 • ระดับการศึกษาสูงสุด
 • สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 • รายการ
 • มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 • 1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
 • 2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
 • 3. ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
 • 4. ระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงาน
 • 5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานระบบ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม