แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ

ระบบลงทะเบียนการฉีดวัคซีน

ระบบ : ระบบลงทะเบียนการฉีดวัคซีน

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
 • เพศ
 • ระดับการศึกษาสูงสุด
 • สถานภาพ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 • รายการ
 • มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
 • 1. ความสะดวกในการเข้าใช้งานระบบ
 • 2. รายละเอียดและความชัดเจนของระบบ
 • 3. ระบบสามารถใช้งานได้ตามเวลาที่ต้องการ
 • 4. ระบบช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบตัวตนว่าเป็นน.ศ./บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
 • 5. ความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม/ตอบสนองต่อพันธกิจของหน่วยงาน
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม